سرور اختصاصی ایران

PX64 0 موجود است
  • CPU 14-Core
  • RAM 64 GB DDR4 ECC
  • Storage 500 GB SSD
  • Network Up to 1Gbps
PX128 2 موجود است
  • CPU 28-Core
  • RAM 128 GB DDR4 ECC
  • Storage 1 TB NVMe
  • Network Up to 1Gbps